Prepínanie módu GSM váhy FILIP

GSM váhy FILIP môžu pracovať v dvoch módoch a dajú sa vypnúť magnetom natrvalo:

  • Ako jednoduchá váha v móde DISP, ktorá nezapína GSM modul a hmotnosť a stav batérie môžete odčítať iba na červenom LED displeji. V tomto móde sú neustále vykonávané pravidelné merania a ukladané do pamäti váhy v nastavených intervaloch, ktoré sa dajú nastaviť v móde GSM pomocou SMS správy napríklad "timer=60,0" - merania budú vykonávané každú hodinu. V prípade že bude nastavené meranie iba raz  za 24 hodín, kapacita pamäti váhy vystačí na záznamy na viac ako 1,5 roka. Ak váhu prepnete do módu GSM s aktivovanou chip SIM a zapnete WEB vo váhe, celá história sa stiahne na WEB server a budete mať ku nej prístup. Prepnutie z tohoto módu do módu GSM sa dá realizovať priložením magnetu k váhe na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd v čase keď je váha aktívna. Na displeji bude vypísaný text "FSLP" a váha sa vypne. Opätovným priložením magnetu váhu zobudíme a bude už pracovať v móde GSM.

  • V móde GSM je podporovaná celá funkčnosť váhy. V prípade že nebude aktivovaná chip SIM vo váhe, váha vypíše na displeji text "noOP" - nie je dosiahnuteľný mobilný operátor. Ak je chip SIM vo váhe aktívna a na displeji sa zobrazí text "noSG" alebo "noOP" je pravdepodobne slabý signál mobilného operátora. Treba založiť silnejšiu anténu alebo váhu prepnúť do módu DISP. Váha bude uskutočňovať pravidelné merania aj keď nie je dostupný mobilný operátor a hneď ako bude dostupný, stiahne namerané dáta z váhy na WEB server a budete mať ku ním prístup. Prepnutie z tohoto módu do módu DISP sa dá realizovať priložením magnetu k váhe na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd v čase keď je váha aktívna. Na displeji bude vypísaný text "FSLP" a váha sa vypne. Opätovným priložením magnetu váhu zobudíme a bude už pracovať v móde DISP. Na displeji sa krátko zobrazí text "dISP" pre informáciu v akom móde sa váha nachádza.

  • Trvalé vypnutie váhy docielite priložením magnetu k váhe na dobu viac ako 10 sekúnd v čase keď je váha aktívna. Na displeji sa zobrazí text "FSLP" a váha sa trvalo vypne. Zapnutie sa dá realizovať opätovným priložením magnetu.

  • Prepínanie módov váhy je možné aj pomocou SMS ak je váha v móde GSM. Príkaz  "reset=0" váhu prepne z módu GSM do módu DISP.

Odoo text a obrázkový blok
Odoo text a obrázkový blok